incl. BTWexcl. BTW

Arbeidsveiligheid en periodieke controle

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken. Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.

Overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet moeten installaties veilig zijn én veilig te gebruiken zijn. Eén van de manieren om aan de Arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat de installatie veilig is, is door een inspectierapport te overhandigen waarin wordt aangeven dat er een inspectie is uitgevoerd overeenkomstig de methode die is beschreven in de norm NEN 3140.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft alle eisen waaraan gereedschappen en laagspanningsinstallaties moeten voldoen. Daarom is de norm van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Door de norm NEN 3140 + A2:2018, de nieuwste versie van de norm, te volgen, verzekert u zich ervan dat u aan alle mogelijke relevante wet- en regelgeving voldoet.

De implementatie van NEN 3140:2018 is één ding, maar uw gereedschappen, installaties en systemen moeten ook worden gekeurd en geïnspecteerd. Daarvoor zijn de NEN 3140 keuringen en inspecties. Tijdens deze keuringen en inspecties wordt gekeken of alle relevante eisen worden nageleefd en of uw installaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als uw gereedschap en laagspanningsinstallaties worden goedgekeurd kunt u erop vertrouwen dat ze veilig blijven functioneren. Wanneer de gereedschappen en installaties niet aan de norm voldoen moet u maatregelen implementeren om te zorgen dat ze wel weer veilig kunnen worden gebruikt.

Zijn NEN 3140 inspecties wettelijk verplicht?

Vaak krijgen we de vraag of NEN 3140 inspecties wettelijk verplicht zijn. NEN is immers norm en geen wet en kan daarmee best als ‘best practice’ worden gezien. In het kort: de NEN 3140 geeft een goede invulling aan de wettelijk verplichte eis van een veilige werkomgeving zoals te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet en het Burgerlijk Wetboek.

Wat zegt de ARBO?

In de ARBO staan verwijzingen naar verschillende normen. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140. Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een NEN 3140 keuring te onderwerpen. NEN 3140 keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.

Wat zegt het Burgerlijk Wetboek?

NEN 3140 kan ook gezien worden als beste invulling van de eis zoals gesteld in artikel “werkgeversaansprakelijkheid” uit het Burgerlijk Wetboek (7:658 BW) : Burgerlijk Wetboek Boek 7 – Artikel 658 (18 juli 2016) “De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt”

Eisen vanuit verzekeraars en audit bureaus

Als laatste is de NEN 3140, en dan specifiek voor de onderdelen betreffende inspecties van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, vaak de beste methodiek om te voldoen aan voorwaarden vanuit uw (brand-)verzekeraar.

Indien uw organisatie VCA gecertificeerd wenst te zijn of wil voldoen aan een kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 9001, ook dan wordt NEN 3140 vaak benoemd als verplichte voorwaarde.

Naleving van de norm vraagt om gedegen advies en begeleiding. Daarom adviseren we zowel bij het naleven van de eisen als na het uitvoeren van de keuringen en inspecties.

Hoe vaak dient u de inspecties uit te voeren?

De regelmaat van onze inspecties, de zogenaamde keuringstermijnen, worden door de installatieverantwoordelijke van een bedrijf bepaald en vastgelegd aan de hand van de relevante tabel uit de norm. ToolSafety kan u op dit vlak ontzorgen door u periodiek te herinneren voor de herkeuring.

Wilt u weten welke meerwaarde NEN 3140 keuringen en inspecties hebben voor uw organisatie? Maak een afspraak met een adviseur van ToolSafety of neem vrijblijvend contact met ons op!