incl. BTWexcl. BTW

Keuren Accugereedschap

Wanneer een stroompunt niet voorhanden is op de werkplek biedt accugereedschap vaak de uitkomst. De voorbije jaren is de beschikbaarheid van accugereedschap steeds groter geworden. Inmiddels is van vrijwel elk type elektrisch (hand) gereedschap een versie met accu beschikbaar en doet het elektrische vermogen en bijbehorende risico’s niet onder voor de varianten met snoer.

Om te bepalen welke arbeidsmiddelen NEN 3140 gekeurd dienen te zijn gebruikt men vaak de vuistregel dat ‘alles met een snoer’ dient te worden gekeurd. Volgens die redenatie is het keuren van accugereedschap niet noodzakelijk. Wanneer echter wordt gekeken naar de bepalingen in het Arbo-besluit (artikel 7.4a lid 3) worden alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen aangemerkt als arbeidsmiddel. Deze middelen kunnen zelfs door normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn wat vroeg of laat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Om dat risico zo klein mogelijk te maken zijn werkgevers op grond van dit artikel gehouden ook arbeidsmiddelen met accu te keuren.

De inspectie van accugereedschap vraagt om een aangepaste versie van de traditionele NEN 3140 keuring. Zo kan de acculader (met batterij) wel geheel volgens NEN 3140 worden gekeurd (visuele inspectie & doormeten). Voor het gereedschap zelf is een visuele inspectie en een functionele beproeving nodig. Tijdens de visuele inspectie wordt gekeken naar de behuizing, scherpe delen en daarbij verplichte beveiliging, afschermkappen, handgrepen enzovoort. Voor de functionele beproeving wordt gekeken of het apparaat werkt zoals verwacht en of er bijvoorbeeld geen buitensporige intensiteit van trillingen en geluidsniveau plaatsvindt.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een keuring.

Keuren Hijs- en hefmiddelen (NEN 349/ NEN 818/ EN 1677)

Het keuren van hijsmiddelen, hefmiddelen etc. is gedetailleerd vastgelegd in de NEN 818 hijs- en hefmiddelen. Hierin staat omschreven hoe haken, kettingen, koppelingen, banden etc. gebruikt moeten worden. Bovendien is in de norm vastgelegd dat het keuren van hijsmiddelen minimaal eens per jaar uitgevoerd dient te worden.

ToolSafety voert keuringen uit onder én boven de haak!

Foto hijsmiddelen

Naast de visuele inspectie die de eindgebruiker op dagelijkse basis voor ingebruikname uit moet voeren dient u als eigenaar van het hijs- en hefgereedschap er zorg voor te dragen dat het gereedschap periodiek en in ieder geval jaarlijks door een deskundige geïnspecteerd wordt. U bent daarnaast verplicht een registratie van deze keuringen bij te houden. Zo voorkomt u aansprakelijkheidsstelling bij eventuele calamiteiten.

De hijs- en hefmiddelen zijn weer als volgt te verdelen in twee groepen:

 • hijswerktuigen (bijvoorbeeld hijskranen in de hal)
 • hijs- en hefgereedschappen zoals onder andere stroppen, hijsbanden, kettingen en hefmagneten.
 • *NIEUW* Vanaf heden verzorgen we ook de keuring van palletwagens, Pompwagens, en handpallettrucks!

In de wetgeving wordt gesproken over keuren door een deskundig persoon. Of een persoon deskundig is wordt aan de branche zelf overgelaten. Bij ToolSafety bent u verzekerd van een inspectie en/of keuring door een deskundig en persoonlijk gecertificeerd keurmeester. De ToolSafety keurmeester voert keuringen uit volgens de richtlijnen van EKH Richtlijnen en conform onder andere NEN 349, EN 1677, EN 1492.1 en machinerichtlijn.

Na afronding van de keuring kan u het keuringsrapport terugvinden en downloaden in het ToolSafety Portal.

Keuren Elektrisch gereedschap (NEN 3140)

Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines is een wettelijke verplichting sinds 1998. De meest praktische invulling van deze verplichting is de keuring volgens NEN 3140 – de Nederlandse vertaling van de Europese norm EN 60335. Door het laten uitvoeren van periodieke keuringen van uw gereedschap voldoet u aan de wettelijk zorgplicht richting uw medewerkers! Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. 

“Door het laten uitvoeren van periodieke keuringen van uw gereedschap voldoet u aan de wettelijk zorgplicht richting uw medewerkers!”

Wat gebeurt er tijdens de keuring?

Het aangeboden gereedschap wordt ingedeeld in de juiste klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen volgens NEN 3140.

Vervolgens vindt er een visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines plaats.

Daarna worden de verschillende metingen uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de grenswaarden behorende bij de klasse-indeling. Hierbij moet u denken aan de weerstand beschermingsleiding, isolatieweerstand, vervangende lekstroom, verschilstroom en aanraaklekstroom.

Tot slot vindt er een administratieve afhandeling van keuringen plaats volgens NEN 3140. Hierbij wordt ook uw keuringsrapport samengesteld.

Na afronding van de keuring kan u het keuringsrapport terugvinden en downloaden in het ToolSafety Portal.

ToolSafety doet er alles aan om keuren van uw gereedschap met zo min mogelijk hinder te verzorgen. Daarom is keuren ook mogelijk in de avonduren of in het weekend. We bespreken graag met u de mogelijkheden.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Keuren Trappen, ladders & rolsteigers (NEN 2484/1004)

Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee. Het is om die reden dat er wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen.

In Nederland zijn de minimale eisen voor ladders en trappen vastgelegd in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel van de Warenwet. Ladders en trappen die in Nederland worden verhandeld moeten voldoen aan dit besluit. Dit geldt zowel voor ladders en trappen voor de consumenten- als professionele markt.

Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee. Het is om die reden dat er wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen

In de NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen. Deze norm geeft aanvullende eisen en wordt gezien als de beste keuringsmethode om te voldoen aan de waren- en arbowetgeving. Voor Rolsteigers is NEN-EN 1004 van toepassing. NEN-EN 1004 is de norm die de NEN 2718 vervangt.

ToolSafety keurt alle draagbare klimmaterieel en rolsteigers volgens het Arbobesluit, Machinerichtlijn en de NEN 2484 / NEN-EN 1004. Na afronding van de keuring kan u het keuringsrapport terugvinden en downloaden in het ToolSafety Portal.

Nog vragen? Neem hier contact met ons op.

Keuren Valbeveiliging (NEN-EN 361/ 363/ 365)

Fabrikanten schrijven jaarlijkse controle en onderhoud voor, omdat u op de veiligheid van de voorzieningen moet kunnen vertrouwen. Alle klim- en valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), klein of groot, dienen gekeurd en onderhouden te worden. Niet alleen verkleint u risico’s voor uw medewerkers en voldoet u zo aan uw zorgplicht, u verlengt ook de levensduur van uw gereedschap!

ToolSafety keurt onder andere uw harnasgordels (EN 361), harnasvesten, valbeveiligingssystemen (EN 363), lijnklemmen en meelopers (NEN-EN 353), valstop- en bandrolappararaten (NEN-EN 360), vanglijnen (NEN-EN 354), veiligheidshaken en karabijnen (NEN-EN 362) en (mobiele) ankerpunten (NEN-EN 795).

Tijdens de keuring kijken wij met name naar volgende elementen:
– Vervuiling door olie of andere substanties;
– Aanwezige aantasting door corrosie of schimmel;
– Stiksel en naden worden op scheuren etc. nagekeken.

ToolSafety is uw partner voor het geven van advies over het onderhouden en het keuren van al uw valbeveiligingsmiddelen (PBM categorie 3). Na afronding van de keuring kan u het keuringsrapport terugvinden en downloaden in het ToolSafety Portal.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.


Keuren Landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines (CE)

Sinds de aanpassing van de Arbobesluit in 1998 is het periodiek keuren van landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines verplicht. Keuringen worden uitgevoerd volgens de machinerichtlijn en CE-markering. Naast de verplichting volgens het arbobesluit (H7) is ook in de VCA checklist deze jaarlijkse keuring van deze machines als eis opgenomen.

Het begrip landbouw- tuin- en parkmachine is erg breed. Hiermee wordt onder andere de volgende arbeidsmiddelen aangeduid:

 • Tractoren
 • Aanbouwwerktuigen
 • Aanhangwagens
 • Grasmaaiers
 • Kooimaaiers
 • Zitmaaiers
 • Tuinfrezen
 • (Motor-) kettingzagen
 • Bosmaaiers
 • Minigravers
 • Trilplaten
 • Stampers
 • Shovels
 • Etc.

Kortom: alle gangbare motorische materieel in de landbouw-, tuin-, park- en GWW aannemerij. Bij ToolSafety nemen we u de periodieke keuringen uit handen en kunnen we u voorzien van verder advies.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Keuren Magazijnstellingen & stalen opslag (EN 15635)

Veiligheid in het magazijn begint bij de juiste magazijnstellingen! Magazijnstellingen hebben als doel materialen op een veilige en betrouwbare manier op te slaan, conform wet- en regelgeving (Arbowet en Bouwbesluit). De wet vraagt namelijk ‘de laatste stand der techniek’ met bijbehorend de geldende Nederlandse en Europese veiligheidsnormen.

Formaat, gewicht en de afstemming op intern transportmiddelen zijn essentieel voor de juiste, veilige opslag. Montagerichtlijn, risicoklasse en veiligheidsfactoren spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

“Sinds de invoering van de Arbowet is de periodieke inspectie van stalen opslagsystemen, magazijnstellingen en systeemvloeren verplicht

Sinds de invoering van de Arbowet is de periodieke inspectie van stalen opslagsystemen, magazijnstellingen en systeemvloeren (ook wel mezzanine of entresolvoeren) verplicht. In de praktijk wordt deze inspectie uitgevoerd aan de hand van de NPR 5055 en de Europese norm EN15635 (gebruik en onderhoud van stalen opslagsystemen). Ook vanuit de VCA checklist eist men een periodieke inspectie van opslagsystemen en magazijnstellingen.

Tijdens de inspectie worden onder andere de volgende punten nagekeken:

 • Aanwezigheid belastingbord*;
 • Overbelasting opgeslagen goederen;
 • Beschadigde vloeren;
 • Aanwezigheid aanrijdbescherming;
 • Afstemming mobiel intern transportmaterieel (hef-/ magazijntruck);
 • Horizontale en verticale haaks- en rechtheid;
 • Vervormingen en roestvorming;
 • Voetplaten;
 • Afzetplaatsen;
 • Maximale oversteek pallets;
 • Verankering en scheefstand staanders;
 • Doorvalbeveiliging bij onderdoorgangen;
 • Aanwezigheid borgpennen*.

Mocht tijdens de initiële inspectie blijken dat niet aan alle punten wordt voldaan dan geven wij u de gelegenheid om de aandachtspunten na te lopen en te repareren. Binnen enkele weken wordt dan een nieuwe afspraak ingepland om deze aandachtspunten na te lopen en alsnog de stelling of stalen opslag goed te keuren.

Voorbeeld van een belastingbord volgens EN 15635

* Belastingborden zijn verplicht volgens NEN-EN 15635 en ARBO
Per samengebouwde rekkenconfiguratie dient een belastingbord gemonteerd te zijn op ooghoogte. Hierop moeten de volgende gegevens aangegeven zijn; fabricaat, type, bouwjaar, maximale vakbelasting, maximale veldbelasting, inhaakhoogte van liggers, veiligheidspictogrammen en de eerstvolgende keuringsdatum. Voor een heftruckchauffeur is het van groot belang om te weten hoe zwaar een stelling of stellingvak belast mag worden. Wanneer hij aan komt rijden met een last van 1000 kg, moet hij wel zeker weten dat de stelling deze belasting ook aankan.

Indien dit bord incompleet, beschadigd of afwezig is kunnen wij u hierin voorzien door via een berekening te bepalen welke belasting voor de bewuste stelling zijn toegelaten, waarna we op maat een bord voor u laten bedrukken. Deze borden hebben A4 formaat, zijn volledig in kleur en zijn conform de laatste eisen van de NEN-EN 15635.

*Borg- of breekpennen zorgen ervoor dat een ligger niet per ongeluk uit de stelling wordt getild door uw heftruck of overig rollend materieel. Deze zijn vaak afwezig of beschadigd. Wij kunnen de borgpennen voor de meeste merken en types magazijnstellingen naleveren zodat deze alsnog kunnen worden goedgekeurd.

Nog vragen? Neem contact met ons op of chat met ons via de whatsapp knop.

Keuren Aanhangwagens (CE/ Arbo H7/ Wegenverkeerswet)

Voor veel ondernemers zijn transportmiddelen zoals aanhangwagens en trailers onmisbaar. Deze transportmiddelen moeten natuurlijk wel veilig en altijd betrouwbaar zijn. Bij ondeugdelijk materiaal neemt de kans op een ongeval toe en steeds vaker stellen opdrachtgevers veiligheidseisen.

VCA
Bedrijven met VCA-certificering zijn verplicht hun aanhangwagens minimaal jaarlijks te laten keuren. Keuringen van aanhangwagens worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CE-markering, arbobesluit (H7) en de wegenverkeerswet.

Een bekeuring voor uw aanhanger omdat de technische staat niet voldoet aan de wettelijke eisen? Ook dit is door een periodieke keuring van uw aanhangwagen te voorkomen!

Wetgeving
Aanhangwagens met een laadvermogen groter dan 3.500 kg dienen verplicht jaarlijks APK te worden gekeurd. Geadviseerd wordt om echter ook kleinere aanhangwagens (< 3.500 kg laadvermogen) te keuren.

Onderhoud en keuring
Na een ongeval met aanhangwagen wordt de aanhangwagen aan een strenge inspectie onderworpen. Tijdens die inspectie gaat men na of er sprake is van achterstallig onderhoud. Indien het ongeval (deels) te wijten is aan achterstallig onderhoud kunnen zowel de bestuurder als eigenaar aansprakelijk worden gesteld. De eigenaar is namelijk verplicht om tijdig onderhoud uit te voeren en de bestuurder is verplicht om de aanhanger te controleren op gebreken voordat hij of zei deelneemt aan het verkeer.

Mocht u onverhoopt bij bijvoorbeeld een ongeval of ander soort calamiteit betrokken zijn dan kunt u altijd uw ToolSafety keuringsrapport aan uw verzekeringsmaatschappij overhandigen waarmee aansprakelijkheid door een gebrek aan uw aanhangwagen of trailer eenvoudiger te weerleggen is. Dit geldt natuurlijk ook voor bedrijven met personeel, waarvan bijvoorbeeld het personeelslid gebruikt maakt van de transportmiddelen.

Een bekeuring voor uw aanhanger omdat de technische staat niet voldoet aan de wettelijke eisen? Ook dit is door een periodieke keuring van uw aanhangwagen in de meeste gevallen te voorkomen!

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Keuren & onderhoud intern transportmaterieel (BMWT)

Keuren

In het Arbo besluit is vastgelegd dat intern transportmaterieel zoals heftrucks, reachtrucks, hoogwerkers, verreikers, palletwagens en stapelaars jaarlijks gekeurd moeten worden.

“ToolSafety is uw partner voor het onderhouden en keuren van al uw intern transportmaterieel volgens BMWT Keur – en dit voor alle merken!”

Hoewel losse keuringen mogelijk zijn wordt de periodieke veiligheidskeuring in de regel gecombineerd met het jaarlijkse onderhoud. Niet alleen omdat preventief onderhoud bijdraagt aan de veiligheid van de truck en de kans op storingen verkleint, maar ook omdat de meerkosten voor een keuring relatief laag zijn wanneer gecombineerd met onderhoud. Zo kijkt de monteur voor zowel het onderhoud als de keuring grotendeels naar dezelfde onderdelen.

ToolSafety is uw partner voor het onderhouden en keuren van al uw intern transportmaterieel volgens BMWT Keur – en dit voor alle merken!

Onderhoud & Service

ToolSafety heeft de beschikking over een onderhouds- en servicedienst met een moderne en zeer goed uitgeruste werkplaats en ophaal-/brengservice.

Tijdens keuring of onderhoud kunnen wij u voorzien van vervangend materieel (overbruggingsmachines) en is het tevens mogelijk om vorkheftrucks, verreikers, hoogwerkers en reinigingsapparatuur te huren of leasen.

Keurings- en onderhoudsrapport 24/7 beschikbaar in uw persoonlijke portal

Indien uw intern transportmaterieel via ToolSafety wordt gekeurd en onderhouden dan krijgt u toegang tot het ToolSafety Portal. Hierin vindt u 24/7 alle keurings- en onderhoudsrapporten terug. Ook wordt u jaarlijks tijdig herinnerd om een afspraak voor herkeuring te maken.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Onderhoud en (kleine) reparaties gereedschap

Onderhoud van uw gereedschap verlengt de levensduur aanzienlijk en zorgt er ook voor dat er geen risico’s over het hoofd worden gezien. ToolSafety biedt naast het keuren van uw gereedschap ook onderhoud en (kleine) reparaties aan, voor bijvoorbeeld uw elektrisch gereedschap, trappen en ladders of aanhangwagens.

U kan hierbij denken aan het vervangen van een beschadigd snoer, thule of oplader. Ook kleine reparaties zoals de schakelaar zijn mogelijk. Uiteraard ontvangt u vooraf advies en een transparante offerte.

Afkeur van gereedschappen kan zo in veel gevallen worden voorkomen waardoor u meteen verder kan en veel kosten bespaart. Indien reparatie toch niet mogelijk is, bieden wij u graag in overleg vrijblijvend nieuw gereedschap aan.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles, inspecties en onderhoud. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.