incl. BTWexcl. BTW

Wijziging boete-oplegging Arbo-wetgeving

Aflopen juli is er een wijziging geweest in de beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. Dit met als doel meer differentiatie aan te brengen in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen. Voorheen werd er geen verschil gemaakt tussen zeer beperkt blijvend letsel (geen ziekenhuisopname of geen blijvende invaliditeit tot gevolg) en zeer zwaar letsel (ziekenhuisopname en/of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft).

De Inspectie SZW zal vanaf nu voor de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname meer kijken naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport. Daarmee komt men tegemoet aan de bezwaren uit de jurisprudentie.

Verder wordt ook de bijlage (tarieflijst) van de beleidsregel aangepast. Hiermee scherpt men het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verder aan. De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van € 3.000 naar € 4.500). De situatie waarbij de werkgever niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete. In die gevallen waarin een Plan van Aanpak ontbreekt -hierin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn – is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van € 750 naar € 3.000). Ook deze situatie wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.

Als de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak, wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E. Voor overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak is het normbedrag met één categorie verhoogd (van 2 naar 3, van € 750 naar € 1.500).

De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor de naleving van de RI&E wat betreft het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting.

Als de Inspectie een tekortkoming constateert ten aanzien van de RI&E en/of het Plan van Aanpak, legt zij eerst een waarschuwing of eis op, voordat ze overgaat tot het opleggen van een boete.

Bron: Staatscourant nr 40497

Vond je dit artikel leuk?

Delen op Facebook
Delen op Linkedin
Delen via email