incl. BTWexcl. BTW

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ToolSafety

Onderdeel 1 – Keuring & reparatie arbeidsmiddelen (Dec 2019)

1. DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van Zaken.
1.2. Opdrachtnemer: ToolSafety V.O.F. handelend onder de naam ToolSafety gevestigd te Valeton 16G te Zaltbommel, gespecialiseerd in het keuren van gereedschappen conform verschillende wettelijke normen, reparatie van gereedschappen en levering van gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

2. TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer optreedt als verkopende partij voor het verrichten van Diensten al dan niet in combinatie met de levering van Zaken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.toolsafety.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2. Door het akkoord gaan met een aanbieding of plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor haar algemene voorwaarden periodiek te wijzigen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
3.1. Aanbiedingen verstrekt door Opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen. 
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat opdrachtgever de schriftelijke goedkeuring voor een geheel of gedeelte van de aanbieding aan Opdrachtnemer verzendt.

4. VERPLAATSING OF ANNULERING
4.1. Opdrachtgever is gerechtigd kosteloos een verzoek te doen tot verplaatsing van de ingeplande werkzaamheden naar een later moment. 
4.2. Bij een tweede of later verzoek voor verplaatsing binnen 3 werkdagen vóór aanvangst van de ingeplande werkzaamheden, zal het minimale orderbedrag van 75 EUR in rekening gebracht worden. 
4.3. Bij annulering minder dan 3 werkdagen vóór aanvang van de ingeplande werkzaamheden, zal het minimale orderbedrag van 75 EUR in rekening gebracht worden.

5. UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE OPDRACHTGEVER
5.1. Wanneer werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden, zal opdrachtgever zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Wanneer bijzondere kleding of persoonlijke beschermingsmiddelen benodigd zijn, zal opdrachtgever hiervoor kosteloos zorg dragen.
5.2. Opdrachtgever spant zich in opdat voor Opdrachtnemer zo min mogelijk hinder ontstaat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
5.3. Wanneer de situatie zich voordoet waarbij Opdrachtnemer haar werkzaamheden wegens hinder moet onderbreken , is opdrachtgever gehouden de gederfde omzet van de geplande werkzaamheden aan Opdrachtnemer te vergoeden.

6. UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE TOOLSAFETY
6.1. Wanneer werkzaamheden op locatie van Opdrachtnemer plaatsvinden, zal Opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever bepalen wanneer en hoe de zaken bij Opdrachtnemer arriveren, hoe ze in bewaring worden genomen alsmede wanneer en hoe deze Opdrachtnemers locatie weer verlaten. 
6.2. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het controleren van de correctheid van de lijst van Zaken alvorens Opdrachtnemer deze in bewaring zal nemen. Als opdrachtgever verzaakt deze lijst te controleren, wordt geacht dat de lijst correct is en dat Opdrachtnemer geen bewaring heeft gekregen op andere dan op de lijst vermelde zaken.

7. REPARATIE GEREEDSCHAP 
7.1. Reparatie werkzaamheden geschieden alleen op verzoek van Opdrachtgever, waarna Opdrachtnemer zal aangeven welke onderdelen gerepareerd en getest worden. Wanneer Opdrachtnemer concludeert dat Zaken niet meer gerepareerd kunnen worden, zal zij dit direct aan Opdrachtgever melden en de Zaken retourneren.

8. PRIJZEN EN MEER/MINDERWERK
8.1. De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn vast en luiden in Euro’s. Opdrachtnemer zal bij het inplannen van werkzaamheden altijd de laatste versie van de prijslijsten aan Opdrachtgever ter hand te stellen. 
8.2. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om periodiek de prijslijsten te herzien. 
8.3. Indien tijdens de werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden worden verricht die niet vooraf zijn overeengekomen in de aanbieding, wordt dit beschouwd als meerwerk en als zodanig berekend.

9. ONDERAANNEMING
9.1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de werkzaamheden.

10. FACTURERING EN BETALING
10.1. Betaling van de geleverde Zaken en/of verrichte Diensten dient plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een deugdelijk gespecificeerde factuur, tenzij anders overeengekomen.

11. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet te wijten is aan schuld van Opdrachtnemer of Opdrachtgever en evenmin krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor de rekening van de partijen bij de Overeenkomst komt levert een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) op.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen waaronder vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.
11.3. Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk blijft. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

12. AANSPRAKELIJKHEID 
12.1. Uitgevoerde keuringswerkzaamheden zijn een momentopname, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
12.2. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor geleden schade welke door Opdrachtnemer zelf door onrechtmatig handelen is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de opdrachtwaarde van de betreffende ingeplande werkzaamheden. 
12.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade welke door hem ingeschakelde derden, waaronder, maar niet beperkt tot (onder)aannemers en overige hulppersonen is veroorzaakt.
12.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst geleden gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: winstderving, productieverlies, inkomstenderving.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
13.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen, de Overeenkomst, de aanbieding en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
13.2. Alle geschillen tussen Partijen, waaronder geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden, de totstandkoming, de inhoud of de uitvoering van een Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Onderdeel 2 – Gebruik ToolSafety Portal (Aug 2019)

1. DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van Zaken.
1.2. Opdrachtnemer: ToolSafety V.O.F. handelend onder de naam ToolSafety gevestigd te Valeton 16G te Zaltbommel, gespecialiseerd in het keuren van gereedschappen conform verschillende wettelijke normen, reparatie van gereedschappen en levering van gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
1.3 ToolSafety Portal: Software applicatie aangeboden door opdrachtnemer, in eigendom van derde partij Mecona IT B.V., welke functionaliteit daarvan de Opdrachtgever in staat stelt om online arbeidsmiddelen te beheren waardoor deze arbeidsmiddelen ondermeer steeds tijdig keuringen kunnen ondergaan en door gebruiker zelf geregistreerd kan worden op welke locatie of bij welke gebruiker deze arbeidsmiddelen zich bevinden.

2. TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer optreedt als verkopende partij voor het verrichten van Diensten al dan niet in combinatie met de levering van Zaken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.toolsafety.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2. Door het akkoord gaan met een aanbieding of plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor haar algemene voorwaarden periodiek te wijzigen.

3. GEBRUIK TOOLSAFETY PORTAL
3.1 Opdrachtgever kan kosteloos gebruik maken van één inlog in het ToolSafety Portal, welke eigendom is van en gehost wordt door Mecona IT B.V. Opdrachtnemer heeft hiertoe een overeenkomst met Mecona IT B.V. afgesloten.
3.2 Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer toegang verkrijgen tot het ToolSafety Portal en neemt deze niet rechtstreeks af bij Mecona IT B.V. 
3.3 Het kosteloze gebruik van het ToolSafety Portal beperkt zich tot de functionaliteiten die door Opdrachtnemer aangeboden worden, een eventuele uitbreiding van functionaliteiten of inrichting van het Portal kan tegen betaling geschieden. Hiervoor zal Opdrachtnemer een prijsvoorstel doen.
3.4 Opdrachtnemer stelt de relevante gebruikersvoorwaarden die behoren bij gebruik van het ToolSafety Portal aan Opdrachtgever  middels deze Algemene Voorwaarden ter hand, waarna Opdrachtgever gehouden is zich te houden aan deze voorwaarden bij gebruik van het ToolSafety Portal.
3.5 Eventuele wijzigingen die Mecona IT B.V. doorvoert in haar gebruikersvoorwaarden zal Opdrachtnemer aan opdrachtgever ter hand stellen, waarna opdrachtgever steeds gehouden is zich te houden aan deze voorwaarden bij gebruik van het ToolSafety Portal.

4. LOOPTIJD EN OPZEGGING 
4.1 De toegang tot het ToolSafety Portal zal na de afname van een of meerdere keuringen ingaan en zal gelden voor 1 jaar. Na 1 jaar loopt het recht op toegang af.
4.2 Bij afname van (her)keuringen, zal Opdrachtnemer de toegang tot het ToolSafety Portal weer opnieuw voor 1 jaar verlenen. 
4.3 Opdrachtgever kan ten alle tijden toegang tot het ToolSafety Portal opzeggen, waarna opdrachtnemer hier gehoor aan zal geven.

5. GEGEVENS IN Portal EN BACK-UPS
5.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back ups van de gegevens in het ToolSafety Portal.
5.2 Bij afloop van de toegang het ToolSafety Portal zoals benoemd in Artikel 4.1 of opzegging zoals bedoeld in Artikel 4.3 zal Opdrachtnemer alle gegevens zoals in het ToolSafety Portal door Opdrachtgever zijn opgeslagen, direct verwijderen. 

6. PERSOONLIJKE DATA
6.1 Opdrachtnemer is voor het ToolSafety Portal verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonlijke data van haar Opdrachtgevers. Mecona IT B.V is in het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming  door Opdrachtnemer aangemerkt als Verwerker. Hiertoe hebben Opdrachtnemer en Mecona IT B.V. een Verwerkersovereenkomst afgesloten.
6.2 Verwerker zal de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke:

– Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bezoekgedrag

Van de categorieën betrokkenen:
– Klanten

6.3 Bij afloop van de toegang tot het ToolSafety Portal zoals benoemd in Artikel 4.1 of opzegging zoals bedoeld in Artikel 4.3 zal Opdrachtnemer alle persoonsgegevens zoals in het ToolSafety Portal door Opdrachtgever zijn opgeslagen, direct verwijderen

7. BESCHIKBAARHEID/ONDERHOUD/UPDATES Portal
7.1 Het ToolSafety Portal heeft een beschikbaarheid van 99% per jaar. Bij een eventuele niet-beschikbaarheid wordt gestreefd naar een  maximale duur van 8 aaneengesloten uren.
7.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever op het moment dat er preventief, correctief of adaptief onderhoud of updates op het ToolSafety Portal worden uitgevoerd waardoor het ToolSafety Portal tijdelijk niet beschikbaar is. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk. Mits het onderhoud niet per direct noodzakelijk is, zal onderhoud van het ToolSafety Portal buiten kantoortijden plaatsvinden.
7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de gegevens wanneer toegang tot de gegevens gewenst is tijdens de onbeschikbaarheid van het ToolSafety Portal.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor geleden schade welke door Opdrachtnemer zelf door onrechtmatig handelen is veroorzaakt. 
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst geleden gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: winstderving, productieverlies, inkomstenderving.

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
9.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet te wijten is aan schuld van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of Mecona IT B.V.  en evenmin krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor de rekening van de partijen bij de Overeenkomst komt levert een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) op.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen waaronder vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in de elektriciteit, storingen in internet verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel.
9.3 Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk blijft. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Onderdeel 3 – Leveringsvoorwaarden ToolSafety webshop (Okt 2019)

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gerelateerd aan de webshop van ToolSafety, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover ToolSafety schriftelijk anders verklaart. Wanneer in een of ander geval afwijkende voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor het overige deze gedrukte voorwaarden gelden, terwijl die afwijkende voorwaarden eventueel alleen gelden voor die bestelling of opdracht, waarvoor ze zijn aangegaan en dus geen terugwerkende kracht hebben, noch gelden voor verdere leveringen, tenzij deze speciaal zijn hernieuwd en schriftelijk zijn bevestigd. Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden van de wederpartij op haar briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s faxen, mails etc. gesteld en/of ergens gedeponeerd, niet geldend of bindend voor ToolSafety.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen van ToolSafety betreffende hoedanigheden e.d. van de producten en betreffende levertijden, die slechts globaal kunnen worden opgegeven, uitgaande van normale omstandigheden.
2.2 Prijsopgaven worden op basis van de dan geldende prijzen van de producten en verzendkosten gemaakt, waarbij het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen blijft voorbehouden aan ToolSafety.
2.3 Aanbiedingen gelden maximaal voor de in de schriftelijke offerte genoemde datum. Zonder datum vermelding gelden aanbiedingen voor de duur van maximaal 30 dagen. ToolSafety behoudt zich het recht voor te allen tijde uitgebrachte offerten te wijzigen dan wel in te trekken.

3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan en komen tot stand op de dag van verzending van de schriftelijke bevestiging door ToolSafety.

4. Overmacht

4.1 In geval van overmacht aan de zijde van ToolSafety wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachts-toestand ToolSafety de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd haar bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, sociale onrust, machineschade, personeelsgebrek door onder meer ziekte dan wel familieomstandigheden, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ToolSafety kan worden gevergd.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Goederen worden geacht te voldoen aan de in redelijkheid daaraan te stellen eisen zonder dat daarop verder een specifieke garantie van toepassing is.

5.2 ToolSafety kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schades aan goederen of personen, danwel voor ongevallen, door gebruik van de geleverde zaken.

5.3 Evenmin is ToolSafety aansprakelijk voor kosten en schades die het gevolg zijn van daden of nalatigheid van haar toeleveranciers.

6. Prijzen

6.1 Tenzij anders vermeld zijn alle in aanbiedingen genoemde prijzen exclusief BTW.

7. Annulering

7.1 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving.

8. Leveringscondities

8.1 ToolSafety rekent bij levering in Nederland standaard een bijdrage in de verzendkosten, tenzij anders vermeld.

9. Levertijd

9.1 ToolSafety zal de door haar opgegeven levertermijn zoveel als mogelijk gestand doen. Overschrijding van de genoemde levertijd – door welke oorzaak dan ook – geeft de afnemer nimmer het recht tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of wel tot het niet nakomen van enige door de afnemer tegenover ToolSafety aangegane verplichting.

9.2 Goederen, ook eventuele retourzendingen, worden verstuurd voor rekening en risico van de afnemer.

10. Betalingen

10.1 Alle betalingen welke aan ToolSafety zijn verschuldigd, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2 Ingeval van niet-tijdige betaling is ToolSafety gerechtigd de vordering te verhogen met een rente à 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum, zonder dat een aanmaning of in gebreke stelling is gestuurd. Tevens behoudt ToolSafety zicht het recht voor om alle kosten, verbonden aan een eventueel incasso via rechtswege, geheel door te berekenen.

10.3 In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, staking van betaling, aanvraag van surseance van de opdrachtgever, heeft ToolSafety het recht alle koopovereenkomsten en bestellingen of het gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder meer en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar rechten vergoeding te verlangen voor eventueel verlies dat hierdoor voor ToolSafety mocht ontstaan. In die gevallen is elke vordering welke ToolSafety op de opdrachtgever heeft totaal en terstond opeisbaar.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Goederen geleverd of onderweg, maar nog niet betaald, blijven tot aan volledige betaling van alle openstaande facturen en eventueel gemaakte kosten met betrekking tot incasso, eigendom van ToolSafety. Opdrachtgever is niet bevoegd het gekochte te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

12. Klachten

12.1 Op- of aanmerkingen bij aflevering dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering van de goederen, schriftelijk met duidelijke omschrijving van de klacht te worden gemeld.

12.2 Manco’s en/of beschadigingen aan goederen of verpakking dienen direct, bij het in ontvangst nemen van de goederen, op de afleveringsbon te worden aangetekend.

13. Retourzendingen

13.1 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze met medeweten en toestemming van ToolSafety worden geretourneerd. Artikelen die op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd. Verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

14. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door ToolSafety geleverde goederen en/of diensten en/of verleende adviezen berusten uitsluitend bij ToolSafety. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van ToolSafety, die tegenover de opdrachtgever alleen worden vertegenwoordigd door ToolSafety, hieronder begrepen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Voor het overige zal opdrachtgever de goederen en/of diensten en/of adviezen, althans de gegevensdrager daarvan die aan opdrachtgever verstrekt of te verstrekken, niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen. Opdrachtgever zal de goederen en/of diensten en/of verleende adviezen niet aan derden in gebruik geven en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de goederen en/of diensten en/of adviezen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de goederen en/of diensten en/of adviezen.

15. Registratie

15.1 Opdrachtgever verleent ToolSafety ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens. ToolSafety treft dan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt – juist en nauwkeurig zijn en waarborgt opdrachtgever een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. ToolSafety verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van ToolSafety diensten verrichten dan wel met ToolSafety samenwerken. Opdrachtgever kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en/of charitatieve doeleinden, daartegen bij ToolSafety te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zal ToolSafety maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.
15.2 ToolSafety is bereid op verzoek van opdrachtgever, deze mede te delen wat zij ten aanzien van opdrachtgever in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om informatie als bedoeld in de vorige zin kan alleen door opdrachtgever zelf (c.q. haar bestuurder, indien opdrachtgever een rechtspersoon is) worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.

16 Slotbepalingen

16.1 Nietigheid of ongeldigheid van delen van de voorwaarden laten de geldigheid van de andere voorwaarden onverlet. Het voorgaande is uitdrukkelijk ook van toepassing indien de opdrachtgever een consument is als bedoeld in art 6:236 en 6:237 BW.

16.2 De opdrachtgever vrijwaart ToolSafety steeds voor alle gevolgen indien ToolSafety door
16.3 uitvoering van de opdracht inbreuk zou maken of aangeklaagd zou worden wegens inbreuk op octrooi- of andere industrieel eigendomsrechten van derden.

16.4 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.d. Geschillen, uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmede verband houdende, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd via voorwaarden.net

ToolSafety
Valeton 16-G
5301LW Zaltbommel
Tel : 0418-794546
E-mail : info@toolsafety.nl
Website : www.toolsafety.nl
KvK : 75495317

× Chat