incl. BTWexcl. BTW

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ToolSafety

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gereedschapskeuringen, -- -inspecties, -reparaties en montagewerkzaamheden door ToolSafety, gevestigd te Valeton 16-G, 5321GK Zaltbommel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s- Hertogenbosch onder nummer 75495317. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op voorwaarden.net

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van Zaken.
1.2 Opdrachtnemer: ToolSafety V.O.F. handelend onder de naam ToolSafety gevestigd te Valeton 16G te Zaltbommel, gespecialiseerd in het keuren van gereedschappen conform verschillende wettelijke normen, reparatie van gereedschappen en levering van gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer optreedt als verkopende partij voor het verrichten van Diensten al dan niet in combinatie met de levering van Zaken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https://www.toolsafety.nl/. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het akkoord gaan met een aanbieding of plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor haar algemene voorwaarden periodiek te wijzigen.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
3.1 Aanbiedingen verstrekt door Opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat opdrachtgever de schriftelijke goedkeuring voor een geheel of gedeelte van de aanbieding aan Opdrachtnemer verzendt.

Artikel 4 VERPLAATSING OF ANNULERING
4.1 Opdrachtgever is gerechtigd kosteloos een verzoek te doen tot verplaatsing van de ingeplande werkzaamheden naar een later moment.
4.2 Bij een tweede of later verzoek voor verplaatsing binnen 3 werkdagen vóór aanvangst van de ingeplande werkzaamheden, zal het minimale orderbedrag van 75 EUR in rekening gebracht worden.
4.3 Bij annulering minder dan 3 werkdagen vóór aanvang van de ingeplande werkzaamheden, zal het minimale orderbedrag van 75 EUR in rekening gebracht worden.

Artikel 5 UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE OPDRACHTGEVER
5.1 Wanneer werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden, zal opdrachtgever zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Wanneer bijzondere kleding of persoonlijke beschermingsmiddelen benodigd zijn, zal opdrachtgever hiervoor kosteloos zorg dragen.
5.2 Opdrachtgever dient bij keuren van elektrisch (hand-) gereedschap een werkplek met stroompunt (220V) voor te bereiden waar alle te keuren gereedschappen worden verzameld. Indien een rondgang nodig is hanteert ToolSafety hiervoor een uurtarief conform de prijslijst.
5.3 Bij montagewerkzaamheden waarbij elektriciteit benodigd is (bijvoorbeeld montage van noodverlichting), dient Opdrachtgever te zorgen voor het spanningsvrij maken van het werkgebied.
5.4 Opdrachtgever spant zich in opdat voor Opdrachtnemer zo min mogelijk hinder ontstaat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
5.5 Wanneer de situatie zich voordoet waarbij Opdrachtnemer haar werkzaamheden wegens hinder moet onderbreken , is opdrachtgever gehouden de gederfde omzet van de geplande werkzaamheden aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 6 UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE TOOLSAFETY
6.1 Wanneer werkzaamheden op locatie van Opdrachtnemer plaatsvinden, zal Opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever bepalen wanneer en hoe de zaken bij Opdrachtnemer arriveren, hoe ze in bewaring worden genomen alsmede wanneer en hoe deze Opdrachtnemers locatie weer verlaten.
6.2 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het controleren van de correctheid van de lijst van Zaken alvorens Opdrachtnemer deze in bewaring zal nemen. Als opdrachtgever verzaakt deze lijst te controleren, wordt geacht dat de lijst correct is en dat Opdrachtnemer geen bewaring heeft gekregen op andere dan op de lijst vermelde zaken.

Artikel 7 REPARATIE GEREEDSCHAP
7.1 Reparatiewerkzaamheden geschieden alleen op verzoek van Opdrachtgever, waarna Opdrachtnemer zal aangeven welke onderdelen gerepareerd en getest worden. Wanneer Opdrachtnemer concludeert dat Zaken niet meer gerepareerd kunnen worden, zal zij dit direct aan Opdrachtgever melden en de Zaken retourneren.
7.2 Het aannemen van reparatiewerkzaamheden door Opdrachtnemer is geen garantie op volledige herstelling of herstelmogelijkheid van het te repareren apparaat. Ook is er geen garantie dat het apparaat – al dan niet na reparatie – alsnog (goed)gekeurd kan worden.

Artikel 8 PRIJZEN EN MEER/MINDERWERK
8.1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn vast en luiden in Euro’s. Opdrachtnemer zal bij het inplannen van werkzaamheden altijd de laatste versie van de prijslijsten aan Opdrachtgever ter hand te stellen.
8.2 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om periodiek de prijslijsten te herzien.
8.3 Indien tijdens de werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden worden verricht die niet vooraf zijn overeengekomen in de aanbieding, wordt dit beschouwd als meerwerk en als zodanig berekend.

Artikel 9 ONDERAANNEMING
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 10 FACTURERING EN BETALING
10.1 Opdrachtgever dient (in dien van toepassing) voor de uitvoering van de werkzaamheden een inkoopordernummer aan te leveren, ten behoeve van de facturatie.
10.2 Betaling van de geleverde Zaken en/of verrichte Diensten dient plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een deugdelijk gespecificeerde factuur, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
11.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet te wijten is aan schuld van Opdrachtnemer of Opdrachtgever en evenmin krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor de rekening van de partijen bij de Overeenkomst komt levert een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) op.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen waaronder vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.
11.3 Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk blijft. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Uitgevoerde keuringswerkzaamheden zijn een momentopname, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
12.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inventarisatie van te keuren of inspecteren gereedschappen of andere objecten en kan ToolSafety niet aansprakelijk stellen voor het niet uitvoeren van keuringen of inspecties.
12.3 Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor geleden schade welke door Opdrachtnemer zelf door onrechtmatig handelen is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de opdrachtwaarde van de uitgevoerde werkzaamheden.
12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade welke door hem ingeschakelde derden, waaronder, maar niet beperkt tot (onder)aannemers en overige hulppersonen is veroorzaakt.
12.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst geleden gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: winstderving, productieverlies, inkomstenderving of fysiek letsel.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
13.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen, de Overeenkomst, de aanbieding en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen Partijen, waaronder geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden, de totstandkoming, de inhoud of de uitvoering van een Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosc
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van het online Portaal van ToolSafety – hierna ToolSafety Portal, gevestigd te Valeton 16-G, 5321GK Zaltbommel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s- Hertogenbosch onder nummer 75495317. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op voorwaarden.net

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verlenen van toegang tot het ToolSafety portaal.
1.2 Opdrachtnemer: ToolSafety V.O.F. handelend onder de naam ToolSafety gevestigd te Valeton 16G te Zaltbommel, die haar opdrachtgevers toegang kan verlenen tot het ToolSafety Portaal.
1.3 ToolSafety Portal: Software applicatie aangeboden door opdrachtnemer, in eigendom van derde partij Mecona IT B.V., welke functionaliteit daarvan de Opdrachtgever in staat stelt om online arbeidsmiddelen te beheren waardoor deze arbeidsmiddelen onder meer steeds tijdig keuringen kunnen ondergaan.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij ToolSafety optreedt als verkopende partij voor de verlening van toegang tot het ToolSafety portal. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https://www.toolsafety.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het akkoord gaan met een aanbieding geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor haar algemene voorwaarden periodiek te wijzigen.

Artikel 3 GEBRUIK TOOLSAFETY PORTAAL
3.1 Opdrachtgever kan kosteloos gebruik maken van één inlog in het ToolSafety Portal, welke eigendom is van en gehost wordt door Mecona IT B.V. Opdrachtnemer heeft hiertoe een overeenkomst met Mecona IT B.V. afgesloten.
3.2 Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer toegang verkrijgen tot het ToolSafety Portal en neemt deze niet rechtstreeks af bij Mecona IT B.V.
3.3 Het kosteloze gebruik van het ToolSafety Portal beperkt zich tot de functionaliteiten die door Opdrachtnemer aangeboden worden, een eventuele uitbreiding van functionaliteiten of inrichting van het Portal kan tegen betaling geschieden. Hiervoor zal Opdrachtnemer een prijsvoorstel doen.
3.4 Opdrachtnemer stelt de relevante gebruikersvoorwaarden die behoren bij gebruik van het ToolSafety Portal aan Opdrachtgever middels deze Algemene Voorwaarden ter hand, waarna Opdrachtgever gehouden is zich te houden aan deze voorwaarden bij gebruik van het ToolSafety Portal.
3.5 Eventuele wijzigingen die Mecona IT B.V. doorvoert in haar gebruikersvoorwaarden zal Opdrachtnemer aan opdrachtgever ter hand stellen, waarna opdrachtgever steeds gehouden is zich te houden aan deze voorwaarden bij gebruik van het ToolSafety Portal.

Artikel 4 LOOPTIJD EN OPZEGGING
4.1 De toegang tot het ToolSafety Portal zal na de afname van een of meerdere keuringen ingaan en zal gelden voor 1 jaar. Na 1 jaar loopt de toegang automatisch af.
4.2 Bij afloop van de toegang van Opdrachtgever in het ToolSafety Portal wordt ook de daarin opgeslagen data verwijderd, inclusief het overzicht van geregistreerde arbeidsmiddelen en de daarbij behorende keuringsrapporten. ToolSafety is niet aansprakelijk voor het verlies van data in het ToolSafety Portal.
4.3 Bij afname van (her)keuringen, zal Opdrachtnemer de toegang tot het ToolSafety Portal weer opnieuw voor 1 jaar verlenen.
4.4 Opdrachtgever kan ten alle tijden toegang tot het ToolSafety Portal opzeggen, waarna opdrachtnemer hier gehoor aan zal geven.

Artikel 5 GEGEVENS IN PORTAAL EN BACK-UPS
5.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back ups van de gegevens in het ToolSafety Portal.
5.2 Bij afloop van de toegang het ToolSafety Portaal zoals benoemd in Artikel 4.1 of opzegging zoals bedoeld in Artikel 4.3 zal Opdrachtnemer alle gegevens zoals in het ToolSafety Portaal door Opdrachtgever zijn opgeslagen, direct verwijderen.

Artikel 6 PERSOONLIJKE DATA
6.1 Opdrachtnemer is voor het ToolSafety Portal verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonlijke data van haar Opdrachtgevers. Mecona IT B.V is in het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming door Opdrachtnemer aangemerkt als Verwerker. Hiertoe hebben Opdrachtnemer en Mecona IT B.V. een Verwerkersovereenkomst afgesloten.
6.2 Verwerker zal de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke:

- Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bezoekgedrag
Van de categorieën betrokkenen:
- Klanten
6.3 Bij afloop van de toegang tot het ToolSafety Portal zoals benoemd in Artikel 4.1 of opzegging zoals bedoeld in Artikel 4.3 zal Opdrachtnemer alle persoonsgegevens zoals in het ToolSafety Portal door Opdrachtgever zijn opgeslagen, direct verwijderen

Artikel 7 BESCHIKBAARHEID/ONDERHOUD/UPDATES PORTAAL
7.1 Het ToolSafety Portal heeft een beschikbaarheid van 99% per jaar. Bij een eventuele niet-beschikbaarheid wordt gestreefd naar een maximale duur van 8 aaneengesloten uren.
7.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever op het moment dat er preventief, correctief of adaptief onderhoud of updates op het ToolSafety Portal worden uitgevoerd waardoor het ToolSafety Portal tijdelijk niet beschikbaar is. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk. Mits het onderhoud niet per direct noodzakelijk is, zal onderhoud van het ToolSafety Portal buiten kantoortijden plaatsvinden.
7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de gegevens wanneer toegang tot de gegevens gewenst is tijdens de onbeschikbaarheid van het ToolSafety Portal.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor geleden schade welke door Opdrachtnemer zelf door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst geleden gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: winstderving, productieverlies, inkomstenderving.

Artikel 9 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
9.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet te wijten is aan schuld van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of Mecona IT B.V. en evenmin krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor de rekening van de partijen bij de Overeenkomst komt levert een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) op.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen waaronder vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in de elektriciteit, storingen in internet verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel.
9.3 Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk blijft. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Algemene leveringsvoorwaarden levering van Zaken, direct of via Webshop van ToolSafety V.O.F., h.o.d.n. ToolSafety gevestigd te Valeton 16-G, 5321GK Zaltbommel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s- Hertogenbosch onder nummer 75495317. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op voorwaarden.net

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van Zaken.
1.2 Opdrachtnemer: ToolSafety V.O.F. handelend onder de naam ToolSafety gevestigd te Valeton 16G te Zaltbommel, gespecialiseerd in het keuren van gereedschappen conform verschillende wettelijke normen, reparatie van gereedschappen en levering van gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Artikel 2 TOEPASBAARHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gerelateerd aan de ToolSafety webshop, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover Opdrachtnemer schriftelijk anders verklaart. Wanneer in een of ander geval afwijkende voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor het overige deze gedrukte voorwaarden gelden, terwijl die afwijkende voorwaarden eventueel alleen gelden voor die bestelling of opdracht, waarvoor ze zijn aangegaan en dus geen terugwerkende kracht hebben, noch gelden voor verdere leveringen, tenzij deze speciaal zijn hernieuwd en schriftelijk zijn bevestigd. Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden van de wederpartij op haar briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s faxen, mails etc. gesteld en/of ergens gedeponeerd, niet geldend of bindend voor Opdrachtnemer.

Artikel 3 AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen van Opdrachtnemer betreffende hoedanigheden e.d. van de producten en betreffende levertijden, die slechts globaal kunnen worden opgegeven, uitgaande van normale omstandigheden.
3.2 Prijsopgaven worden op basis van de dan geldende prijzen van de producten en verzendkosten gemaakt, waarbij het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen blijf voorbehouden aan Opdrachtnemer.
3.3 Aanbiedingen gelden maximaal voor de in de schriftelijke offerte genoemde datum. Zonder datum vermelding gelden aanbiedingen voor de duur van maximaal 30 dagen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde uitgebrachte offerten te wijzigen dan wel in te trekken.

Artikel 4 OVEREENKOMSTEN
4.1 Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan en komen tot stand op de dag van verzending van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.

Artikel 5 OVERMACHT
In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachts-toestand Opdrachtnemer de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd haar bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, sociale onrust, machineschade, personeelsgebrek door onder meer ziekte dan wel familieomstandigheden, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Goederen worden geacht te voldoen aan de in redelijkheid daaraan te stellen eisen zonder dat daarop verder een specifieke garantie van toepassing is.
6.2 Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schades aan goederen of personen, danwel voor ongevallen, door gebruik van de geleverde zaken.
6.3 Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor kosten en schades die het gevolg zijn van daden of nalatigheid van haar toeleveranciers.

Artikel 7 PRIJZEN
Tenzij anders vermeld zijn alle in aanbiedingen genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 8 ANNULERING
8.1 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving.
8.2 Opdrachtgever is Opdrachtnemer bij annulering van de levering van Zaken die op expliciet verzoek van Opdrachtgever reeds zijn ingekocht, een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor Opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 LEVERINGSCONDITIES
Opdrachtnemer rekent bij levering in Nederland standaard een bijdrage in de verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 10 LEVERTIJD
10.1 Opdrachtnemer zal de door haar opgegeven levertermijn zoveel als mogelijk gestand doen. Overschrijding van de genoemde levertijd – door welke oorzaak dan ook – geef de afnemer nimmer het recht tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of wel tot het niet nakomen van enige door de afnemer tegenover Opdrachtnemer aangegane verplichting.
10.2 Goederen, ook eventuele retourzendingen, worden verstuurd voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 11 BETALINGEN
11.1 Alle betalingen welke aan Opdrachtnemer zijn verschuldigd, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2 Ingeval van niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de vordering te verhogen met een rente à 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum, zonder dat een aanmaning of in gebreke stelling is gestuurd. Tevens behoudt Opdrachtnemer zicht het recht voor om alle kosten, verbonden aan een eventueel incasso via rechtswege, geheel door te berekenen.
11.3 In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, staking van betaling, aanvraag van surseance van de opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht alle koopovereenkomsten en bestellingen of het gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder meer en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar rechten vergoeding te verlangen voor eventueel verlies dat hierdoor voor Opdrachtnemer mocht ontstaan. In die gevallen is elke vordering welke Opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft totaal en terstond opeisbaar.

Artikel 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Goederen geleverd of onderweg, maar nog niet betaald, blijven tot aan volledige betaling van alle openstaande facturen en eventueel gemaakte kosten met betrekking tot incasso, eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet bevoegd het gekochte te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Artikel 13 KLACHTEN
13.1 Op- of aanmerkingen bij aflevering dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering van de goederen, schriftelijk met duidelijke omschrijving van de klacht te worden gemeld.
13.2 Manco’s en/of beschadigingen aan goederen of verpakking dienen direct, bij het in ontvangst nemen van de goederen, op de afleveringsbon te worden aangetekend.

Artikel 14 RETOURZENDINGEN
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze met medeweten en toestemming van Opdrachtnemer worden geretourneerd. Artikelen die op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd. Verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIELE EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten en/of verleende adviezen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Opdrachtnemer, die tegenover de opdrachtgever alleen worden vertegenwoordigd door Opdrachtnemer, hieronder begrepen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Voor het overige zal opdrachtgever de goederen en/of diensten en/of adviezen, althans de gegevensdrager daarvan die aan opdrachtgever verstrekt of te verstrekken, niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen. Opdrachtgever zal de goederen en/of diensten en/of verleende adviezen niet aan derden in gebruik geven en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de goederen en/of diensten en/of adviezen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de goederen en/of diensten en/of adviezen.

Artikel 16 REGISTRATIE
16.1 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens. Opdrachtnemer treft dan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt - juist en nauwkeurig zijn en waarborgt opdrachtgever een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van Opdrachtnemer diensten verrichten dan wel met Opdrachtnemer samenwerken. Opdrachtgever kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en/of charitatieve doeleinden, daartegen bij Opdrachtnemer te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zal ToolSafety maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.
16.2 Opdrachtnemer is bereid op verzoek van opdrachtgever, deze mede te delen wat zij ten aanzien van opdrachtgever in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om informatie als bedoeld in de vorige zin kan alleen door opdrachtgever zelf (c.q. haar bestuurder, indien opdrachtgever een rechtspersoon is) worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en cursussen (inclusief e-learning) die worden aangeboden door ToolSafety, gevestigd te Valeton 16-G, 5321GK Zaltbommel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s- Hertogenbosch onder nummer 75495317.

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Gebruiker: De natuurlijke persoon die tegen betaling bij ToolSafety een opleiding volgt en daarmee via ToolSafety toegang heeft verkregen tot de webapplicatie.
1.2 Opdrachtnemer: ToolSafety V.O.F. handelend onder de naam ToolSafety gevestigd te Valeton 16G te Zaltbommel, gespecialiseerd in het keuren van gereedschappen conform verschillende wettelijke normen, reparatie van gereedschappen en levering van gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
1.3 Webapplicatie: Software applicatie aangeboden door opdrachtnemer, in eigendom van derde partij A New Spring B.V., welke functionaliteit daarvan ToolSafety in staat stelt om opleidingen te ontwikkelen en aan te bieden.

Artikel 2 WEBAPPLICATIE E-LEARNINGS
2.1 Opdrachtnemer maakt gebruik van de e-learning Webapplicatie aangeboden door A New Spring BV, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24308587 (“A New Spring”).
2.2 A New Spring zal zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat de Webapplicatie te gebruiken is met de meest gebruikte internetbrowsers, zoals actuele versies van Internet Explorer, Chrome, Safari en Mozilla Firefox; voor een actueel overzicht zie https://www.anewspring.nl/. De browser dient Javascript geactiveerd te hebben, gebruik van cookies toe te staan en voor gebruik van specifieke inhoud voorzien te zijn van een Flash plug-in.
2.3 Als onderdeel van de dienstverlening biedt A New Spring u als gebruiker ondersteuning bij de Webapplicatie. Hiertoe zal A New Spring u toegang bieden tot haar ticketsysteem, waar u meldingen kunt maken van problemen en vragen.
2.4 Ondersteuning via de helpdesk is beschikbaar tijdens kantooruren (09.00 uur tot 17.00 uur Midden-Europese Tijd op werkdagen)
2.5 De helpdesk ondersteunt u bij het aanmelden op de Webapplicatie, en het gebruik daarvan. Bij twijfel voert de helpdesk overleg met de beheerder, in deze ToolSafety.
2.6 Onder een melding wordt verstaan iedere mededeling aan A New Spring omtrent de werking van de Webapplicatie of wat daarmee samenhangt.
2.7 U kunt per mail een melding indienen via support-trainer.anewspring.com. Deze wordt opgenomen in het ticketsysteem. Reacties op meldingen komen in principe altijd per e-mail.
2.8 Na ontvangst van een melding zal A New Spring deze een prioriteit toekennen en een oplossingstraject in gang zetten.
2.9 A New Spring is verantwoordelijk voor het oplossen van alle technische issues (zoals storingen of fouten) ten aanzien van de Webapplicatie. Voor niet-technische issues zal A New Spring u door verwijzen naar de beheerder, in deze ToolSafety.
2.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade bij het – al dan niet tijdelijk – ontoegankelijk zijn van E-learning of andere opleidingen.

Artikel 3 INHOUD VAN DE OPLEIDING
3.1 Opdrachtnemer heeft de aangeboden opleidingen met de grootste zorgvuldigheid samengesteld op basis van de meest recente wetgeving.
3.2 Ondanks zorgvuldige samenstelling, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Gebruiker is bij toepassing van de kennis in de praktijk verantwoordelijk om zich te vergewissen van de meest recente wetgeving in combinatie met de vereiste praktijkervaring.
3.3 Gebruiker dient Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van eventuele fouten of onvolledigheden die worden aangetroffen in de opleiding.

Artikel 4 PERSOONSGEGEVENS
4.1 Opdrachtnemer is verwerker in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en zal enkel persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om Gebruiker toegang te geven tot de webapplicatie en voor het uitvaardigen van certificaten.
4.2 A New Spring is sub-verwerker van Opdrachtnemer: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten. Opdrachtnemer heeft met A New Spring een afzonderlijke verwerkersovereenkomst afgesloten.
4.3 De volgende gegevenscategorieën zullen door de Verwerker worden verzameld, verwerkt en gebruikt:
• Naam (voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam – correspondentie);
• Titel (correspondentie);
• E-mailadres (privé en of zakelijk – correspondentie en certificaatopvolging);
• Geboortedatum (vermelding op het certificaat);
• Geboorteplaats (vermelding op het certificaat);
• Telefoonnummer(s) (mobiel, vast, zakelijk, doorkiesnummer - correspondentie);
• Bedrijf (waar werkzaam – planning in opdracht van werkgever);
• Afdeling (planning in opdracht van klant (werkgever));
• Functie (planning in opdracht van klant (werkgever));
• Manager (leidinggevende – verantwoordelijke planning - afspraken);
• Actuele en historische inschrijvingen (opvolging certificaatgeldigheid);
• Certificaatregistraties (opvolging certificaatgeldigheid);
• Log-in codes (gebruikersnaam, rol, acceptatiedatum).
4.4 Deze volgende categorieën gegevenssubjecten zijn gedefinieerd van wie de Persoonsgegevens zoals hierboven gedefinieerd, door de Verwerker worden verwerkt:
• Gebruiker(s)
• Contactpersonen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd via voorwaarden.net

ToolSafety
Valeton 16-G
5301LW Zaltbommel
Tel : 0418-794546
E-mail : info@toolsafety.nl
Website : www.toolsafety.nl
KvK : 75495317

× Chat